TEISINIS ĮMONIŲ AUDITAS

Teisės specialistai atliks teisinį galiojančių įmonės sutarčių su tiekėjais, vartotojais, darbo sutarčių auditą, kurio metu nustatys, ar galiojančios sutartys atitinka įstatymų reikalavimus, ar   užtikrina kliento interesus, pateiksime išvadas ir  pasiūlymus dėl sutarčių keitimo.

Teisinis įmonių auditas

Peržiūrėsime įmonėje naudojamus darbo santykius reglamentuojančius dokumentus, asmens duomenų apsaugos dokumentus, įvertinsime juos pagal galiojančius teisės aktus, pateiksime jų tobulinimo rekomendacijas. Teisinis auditas apims įmonės steigimo ir veiklos dokumentų, sudarytų sandorių, prisiimamų įsipareigojimų, garantijų, rizikos, verslo partnerių ir klientų, darbo sutarčių, turto įsigijimo ir kitų svarbių įmonės veiklos aspektų teisinį įvertinimą.

Peržiūrėsime ir paruošime įmonės vidaus dokumentus – įmonės vadovo įsakymus, darbo tvarkos taisykles, darbo užmokesčio apmokėjimo nuostatus, pareiginius nuostatus, darbuotojų sutikimus dėl asmens duomenų rinkimo, konfidencialios informacijos sutartis, komercinių paslapčių sąrašus.

Teisinis auditas įmonėse atliekamas verslo įsigijimo, pardavimo, perleidimo, restruktūrizavimo atvejais bei  siekiant užtikrinti tinkamą ir stabilią įmonės veiklą.